LG联手google或者推高分辩率Nexus智能腕表

资讯中心

LG联手google或者推高分辩率Nexus智能腕表

LG联手google或者推高分辩率Nexus智能腕表

  • 雅博-雅博体育app-官方网站
  • 最新资讯
  • 2022-05-02
LG联手google或者推高分辩率Nexus智能腕表

据外媒报导称 ,LG可能会推出配有高分辩率显示屏的Android Wear智能腕表。按照泄露的动静,新腕表代号Nemo,分辩率为480 x 480像素 、PPI在300到400之间 。

从泄露的动静上看:这款智能腕表的分辩率可到达480x480 ,假定这款智能腕表以及LG Watch Urbane同样使用巨细在1.3英寸摆布的圆形显示屏,那末其像素密度可到达340ppi到400ppi之间,显示细腻度将十分惊人!也毫无疑难能将其奉上了有史以来清楚度最高的智能腕表的宝座。

更使人感乐趣的是 ,这款智能腕表有可能作为Nexus系列的成员发布 ,由于google有以鱼定名Nexus装备的汗青。Nexus 6是虎鲸,Nexus 9是比目鱼,Nexus 5是锤头鲨 ,而Nemo是小丑鱼 。

但这纯属预测,由于LG G Watch代号Dory(海鲂),却不是Nexus的一员。不外 ,LG已经经以及google规划在本年推出Nexus 5,可能以及Android M一路。

以是或许,只是或许 ,LG还会以及google互助推出第一款Nexus智能腕表 。配有高分辩率屏幕的Nexus智能腕表绝对于能吸引消费者的留意 。

雅博-雅博体育app-官方网站
【读音】:

jù wài méi bào dǎo chēng ,LGkě néng huì tuī chū pèi yǒu gāo fèn biàn lǜ xiǎn shì píng de Android Wearzhì néng wàn biǎo 。àn zhào xiè lù de dòng jìng ,xīn wàn biǎo dài hào Nemo,fèn biàn lǜ wéi 480 x 480xiàng sù 、PPIzài 300dào 400zhī jiān 。

cóng xiè lù de dòng jìng shàng kàn :zhè kuǎn zhì néng wàn biǎo de fèn biàn lǜ kě dào dá 480x480,jiǎ dìng zhè kuǎn zhì néng wàn biǎo yǐ jí LG Watch Urbanetóng yàng shǐ yòng jù xì zài 1.3yīng cùn bǎi bù de yuán xíng xiǎn shì píng ,nà mò qí xiàng sù mì dù kě dào dá 340ppidào 400ppizhī jiān ,xiǎn shì xì nì dù jiāng shí fèn jīng rén !yě háo wú yí nán néng jiāng qí fèng shàng le yǒu shǐ yǐ lái qīng chǔ dù zuì gāo de zhì néng wàn biǎo de bǎo zuò 。

gèng shǐ rén gǎn lè qù de shì ,zhè kuǎn zhì néng wàn biǎo yǒu kě néng zuò wéi Nexusxì liè de chéng yuán fā bù ,yóu yú googleyǒu yǐ yú dìng míng Nexuszhuāng bèi de hàn qīng 。Nexus 6shì hǔ jīng ,Nexus 9shì bǐ mù yú ,Nexus 5shì chuí tóu shā ,ér Nemoshì xiǎo chǒu yú 。

dàn zhè chún shǔ yù cè ,yóu yú LG G Watchdài hào Dory(hǎi fáng ),què bú shì Nexusde yī yuán 。bú wài ,LGyǐ jīng jīng yǐ jí googleguī huá zài běn nián tuī chū Nexus 5,kě néng yǐ jí Android Myī lù 。

yǐ shì huò xǔ ,zhī shì huò xǔ ,LGhái huì yǐ jí googlehù zhù tuī chū dì yī kuǎn Nexuszhì néng wàn biǎo 。pèi yǒu gāo fèn biàn lǜ píng mù de Nexuszhì néng wàn biǎo jué duì yú néng xī yǐn xiāo fèi zhě de liú yì 。

上一篇:爱马仕推出2015“ONLY WATCH”二用怀表(图) 下一篇:全世界智能腕表及手环2015年出货年夜增

发表评论


友情链接: